T?ng Giáo Ph?n Sài Gòn

T?ng Giáo Ph?n Sài Gòn

Chiến đấu qua cửa hẹp - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư...

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Trở nên nhân chứng cho ơn cứu độ - Lm. Giuse Bùi Công Trác

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Thứ Ba tuần 30...

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Lửa của yêu thương - Lm. Gioan Lê Quang Việt

Bài giảng của Lm. Gioan Lê Quang Việt trong thánh lễ Thứ Năm...

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Lửa và Nước - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

Bài giảng của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ...

Add to ... 

Add to ... 

Add to ...