???Tony?Kennedy

???Tony?Kennedy

Add to ... 

Ep37 - 你食咗「唔知乜野」定「乜野乜& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep37 - 你食咗「唔知乜野」定「乜野乜&

疑問詞唔一定用作疑問,仲&...

Add to ... 

Ep36 - 彰顯咗信者嘅能力先叫做知識 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep36 - 彰顯咗信者嘅能力先叫做知識

如果話,射手射中紅心唔代&...

Add to ... 

Ep35 - 我地係咪仲要透過因果關係去睇& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep35 - 我地係咪仲要透過因果關係去睇&

今次講 Omega-3,但唔係講 Omega-3...

Add to ... 

Ep34 - 語言學點睇「將來」? ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep34 - 語言學點睇「將來」?

當我地用廣東話講「將來(&...

Add to ... 

Add to ... 

Ep33 - 如果遠離註定愧疚 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep33 - 如果遠離註定愧疚

凡離開都會將記憶封存,因&...

Add to ... 

Ep31 - 知識似金字塔定木筏? ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep31 - 知識似金字塔定木筏?

知識之間嘅連結,係似金字&...

Add to ... 

Ep30 - 跨境打壓打出嘅漣漪 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep30 - 跨境打壓打出嘅漣漪

當異見者離開咗家鄉,當本&...

Add to ... 

Ep29 - 人類學視覺下嘅生物醫學 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep29 - 人類學視覺下嘅生物醫學

將「生物醫學」嘅概念拎去&...

Add to ... 

Ep28 - 侮辱人嘅說話有冇真偽可言? ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep28 - 侮辱人嘅說話有冇真偽可言?

侮辱人嘅說話,有侮辱嘅含&...

Add to ... 

Ep27 - 流散中嘅你、我、以及他者 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep27 - 流散中嘅你、我、以及他者

我地首先學識睇見對方,繼&...

Add to ... 

Ep26 - 粵文:我手寫我心(嘉賓:阿擇& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep26 - 粵文:我手寫我心(嘉賓:阿擇&

由細到大,書面語、口語都&...

Add to ... 

Ep25 - 關於工作(下):勤勞嘅小蜜蜂 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep25 - 關於工作(下):勤勞嘅小蜜蜂

從前我地分享蜜蜂嘅蜂蜜,&...

Add to ... 

Ep24 - 遊戲人生 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep24 - 遊戲人生

「遊戲」嘅定義係乜野?或&...

Add to ... 

Ep23 - 出走以後嘅聲音 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep23 - 出走以後嘅聲音

動亂令人流散,流散嘅人去&...

Add to ... 

Ep22 - 病危嘅倉鼠與存在嘅含糊性 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep22 - 病危嘅倉鼠與存在嘅含糊性

如果一隻倉鼠病危,修辭上&...

Add to ... 

Ep21 - 關於工作(上):創造?勞動?& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep21 - 關於工作(上):創造?勞動?&

工作係乜野?人會工作,蜜&...

Add to ... 

Ep20 - 筆記簿算唔算你個腦嘅延伸? ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep20 - 筆記簿算唔算你個腦嘅延伸?

你用黎聽podcast嘅耳機,算唔算&#...

Add to ... 

Ep19 - 氣候轉變一直望住我地 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep19 - 氣候轉變一直望住我地

幻想氣候轉變一直係一個獨&...

Add to ...