???Tony?Kennedy

???Tony?Kennedy

Ep45 - 《離開以後,割捨之前 07》流散್ ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep45 - 《離開以後,割捨之前 07》流散್

「當你BBQ嘅時候,唔會話有ऺ...

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Add to ... 

Ep40 - 《離開以後,割捨之前 02》遠距༖ ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep40 - 《離開以後,割捨之前 02》遠距༖

「當你identify你自己為嗰個地方&...

Add to ... 

Add to ... 

Ep38 - 偏見係咪有知識論上可指責嘅地& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep38 - 偏見係咪有知識論上可指責嘅地&

當我地指控一個人有偏見,&...

Add to ... 

Ep37 - 你食咗「唔知乜野」定「乜野乜& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep37 - 你食咗「唔知乜野」定「乜野乜&

疑問詞唔一定用作疑問,仲&...

Add to ... 

Ep36 - 彰顯咗信者嘅能力先叫做知識 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep36 - 彰顯咗信者嘅能力先叫做知識

如果話,射手射中紅心唔代&...

Add to ... 

Ep35 - 我地係咪仲要透過因果關係去睇& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep35 - 我地係咪仲要透過因果關係去睇&

今次講 Omega-3,但唔係講 Omega-3...

Add to ... 

Ep34 - 語言學點睇「將來」? ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep34 - 語言學點睇「將來」?

當我地用廣東話講「將來(&...

Add to ... 

Add to ... 

Ep33 - 如果遠離註定愧疚 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep33 - 如果遠離註定愧疚

凡離開都會將記憶封存,因&...

Add to ... 

Ep31 - 知識似金字塔定木筏? ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep31 - 知識似金字塔定木筏?

知識之間嘅連結,係似金字&...

Add to ... 

Ep30 - 跨境打壓打出嘅漣漪 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep30 - 跨境打壓打出嘅漣漪

當異見者離開咗家鄉,當本&...

Add to ... 

Ep29 - 人類學視覺下嘅生物醫學 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep29 - 人類學視覺下嘅生物醫學

將「生物醫學」嘅概念拎去&...

Add to ... 

Ep28 - 侮辱人嘅說話有冇真偽可言? ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep28 - 侮辱人嘅說話有冇真偽可言?

侮辱人嘅說話,有侮辱嘅含&...

Add to ... 

Ep27 - 流散中嘅你、我、以及他者 ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep27 - 流散中嘅你、我、以及他者

我地首先學識睇見對方,繼&...

Add to ... 

Ep26 - 粵文:我手寫我心(嘉賓:阿擇& ???Tony?Kennedy
Episode
in ???

Ep26 - 粵文:我手寫我心(嘉賓:阿擇&

由細到大,書面語、口語都&...

Add to ...