All Nepal online radios

Radio Paradeshi
Online radio

Radio Paradeshi

परदà¥?शमा रहनु भएà¤?ा सम्पà¥?र्ण नà¥?पालà¥?हरुप्रति समर्पित एà¤?मात्र नà¥?पालà¥? à¤?नलाà¤?न रà¥?डियà¥? â??रà¥?डियà¥? परदà¥?शà¥?â? à¤?हाँ तपाà¤?हरुलà¥? २४सà¥? à¤?ण्à¤?ा नà¥?पालà¥? à¤?à¥?तसà¤?à¤?à¥?तहरुमात्र सुन्नसà¤?्नुहुनà¥?à¤? ।

Clásica y BSO

Times FM
Online radio

Times FM

TIMES FM 90.6 MHz is one of the leading FM station in Kathmandu Valley operated by Valley FM Pvt. Ltd. located at Chabahil Ganesthan, Kathmandu at the Height of 1368 meter which is comparatively higher than other stations. TIMES FM 90.6 MHz is inclined towards the variety and diversified FM program production. It generally produces the program which is currently in demand by the FM listeners through the wide concept of programming. TIMES FM 90.6 MHz posses the resources and all the credentials to respond to its listeners need.

Radios Temáticas

Radio Jaljala
Online radio

Radio Jaljala

वर्तमान दुनियाल� स��नाला� �्�ान र श�्ति�� श्र�त�ा रुपमा स्व��ार �र��� � । य� �वस्थामा समुदायल� �फ्न� �न्नत� र �धि�ार स�र�्षण�ा ला�ि स��ना तथा सा�ारर माध्यम�� �पय�� �र्नु �हिल��� �निवार्य �वश्यता हुन पु���� � । हाम्र� �स्त� न्य�न �यस्तर भए�� यातायात तथा विद्युत सा�ालल� न��ए�ा �्रामिण वस्त� ��लिभि�न �नला�न र पत्रपत्रि�ा�� पहुँ�भन्दा बाहिर�ा समुदाय�ा ला�ि र�डिय� न� सब�भन्दा सश�्त र प्रभाव�ार� सा�ारमाध्यम ह� ।

Radios Nacionales

Radio Annapurna
Online radio

Radio Annapurna

Welcome to Radio Annapurna FM 93.4 MHz. The radio Broadcasts from the beautiful place of the world : POKHARA Pokhara is the beautiful place here in Nepal with plenty of splendid Himalayas, Lakes, Caves etc. The Annapurna himalayan range & The Annapurna trekking route are the most famous & must visited adventure by the tourist of every corner from the world. And Radio Annapurna 93.4 MHz broadcasts here 19 hours daily 05 am till midnight, reaching 3 million people in the western region of Nepal.

Radios Nacionales

Kalinchowk fm
Online radio

Kalinchowk fm

शिरमा ��रिश��र हिमाल, �ा�मा तामा��श� नद� र भिम�श्वर मन्दिर तथा �ालि�्��� मन्दिर�ा साथमा �स��्य प्रा��ति� सम्पदा विभिन्न दलित, �दिवासि �न�ातिहरु �स्त� विश्व�र्मा, न�पाल�, �र्म�ार, थामि, �िर�ल, तामा�, श�र्पा र �ुरु�हरु�� बासस्थान भए�� द�ल�ा �िल्ला रा�धानि �ाठमाड� बा� १३३ �ि.मि. �त्तर प�र्वमा पर्द� । ए� न�रपालि�ा र ५१ �ाविस रह��� य� �िल्ला�� भ���लि� द�ष्�िबा� स्व�्� हावापानि पा�न� प्राय �र्म� नहुन� भए�ाल� र �िस� हावापानिल� �र्दा पर्य���य स्थल�� प्रवर्धन�� �र्नु पनि �वश्य� � । त्यस�ारण पनि द�ल�ा �िल्लामा एफएम�� स्थापना र स��्�ालनला� �वश्य� मानिय� । २०६४ साल �ात्ति� २१ �त�बा� प्रसारण सुरु भए�� �ालि�्��� एफएम २०७० �ात्ति� २१ �त�बा� ��ठ� बर्ष पुरा �र� सात� बर्षमा पा�ला ���्न सफल भए�� � ।

Radios Nacionales

Rvl Soft Rock
Online radio

Rvl Soft Rock

Revolution Radio (Rvl Radio) is an Internet radio station Revcasting (streaming live) from Kathmandu, Nepal - the first of it's kind with both audio and video (Revcam) thus revolutionizing radio in Nepal. It is a 100% no nonsense entertainment station with 9 different channels streaming simultaneously with music genres for all. Rvl Radio is of the listeners, by the listeners for the listeners

Hard y Metal

- Baijanath FM
Online radio

- Baijanath FM

We are pleased to launch Radio Baijanath FM as one unique FM station for Far Western Development Region of Nepal with the slogan "Far Western's own radio". The FM is run by renowned and highly professional media persons of Nepal who have more than a decade of experience in this field.Far Western region of Nepal has a rich culture, exotic flora and fauna, and many cultural and religious heritage sites. From Baijanath religious site to Ramaroshan, Khaptad Mountains, Malika, Shuklaphata Wild life Reserve, Surma Lake, Ghoda Ghodi Lake, Amar Gadi Fort, etc, it is developing as Nepal's most popular tourist destination in future. The people of Far Western Region lead a simple life with agriculture as the major occupation. They give high respect to guests from outside and are always willing to help each other in times of need.

Varios géneros

Usamos cookies para que la web funcione, personalizar contenido, analizar trafico, mostrar anuncios personalizados y para integrar redes sociales. Compartimos información con nuestros partners de analítica, publicidad y redes sociales para el registro. Si pulsas “Aceptar” o continuas navegando, aceptas su uso.


Más Información