All Nepal online radios

Radio Paradeshi
Online radio

Radio Paradeshi

परदà¥?शमा रहनु भएà¤?ा सम्पà¥?र्ण नà¥?पालà¥?हरुप्रति समर्पित एà¤?मात्र नà¥?पालà¥? à¤?नलाà¤?न रà¥?डियà¥? â??रà¥?डियà¥? परदà¥?शà¥?â? à¤?हाँ तपाà¤?हरुलà¥? २४सà¥? à¤?ण्à¤?ा नà¥?पालà¥? à¤?à¥?तसà¤?à¤?à¥?तहरुमात्र सुन्नसà¤?्नुहुनà¥?à¤? ।

Clásica y BSO

Star FM Ktm
Online radio

Star FM Ktm

Star Fm Pvt. Ltd is one of the renowned companies which exist in the Nepalese market since a decade. Proud to say that star fm is broadcasting through its own channel 95.2 Mhz from seven years. About seven years of experience really counts. Since, from the initial phase of establishment we are succeeding to stay in the heart of the listeners and the entire valuable clients. We are delivering entertainment programs and news every hour.

Radios Nacionales

Kalika FM
Online radio

Kalika FM

Kalika FM 95.2 would like to introduce itself as one of the most effective media to cater more than 6 million people in Mid Nepal. Our State-of-the-Art Broadcast Station in Bharatpur, Chitwan covers more than 24 districts, which includes Chitwan, Parsa, Rautahat, Sarlahi, Bara, Makawanpur, Nawalparasi, Tanahun, Lamjung, Gorkha, Dhading, Rupendehi, Kapilbastu, Palpa, Arghakhanchi, Gulmi, Kaski, Syanja, Baglung, Nuwakot, Dhanusha, Mahottari, Dang, Manang etc. Our voice is heard and very much liked in different regions of Mid Nepal where no other commercial radios media can reach.

Radio-Fórmula

Rvl Jazz
Online radio

Rvl Jazz

Revolution Radio (Rvl Radio) is an Internet radio station Revcasting (streaming live) from Kathmandu, Nepal - the first of it's kind with both audio and video (Revcam) thus revolutionizing radio in Nepal. It is a 100% no nonsense entertainment station with 9 different channels streaming simultaneously with music genres for all. Rvl Radio is of the listeners, by the listeners for the listeners

Jazz y Blues

Radio Jaljala
Online radio

Radio Jaljala

वर्तमान दुनियाल� स��नाला� �्�ान र श�्ति�� श्र�त�ा रुपमा स्व��ार �र��� � । य� �वस्थामा समुदायल� �फ्न� �न्नत� र �धि�ार स�र�्षण�ा ला�ि स��ना तथा सा�ारर माध्यम�� �पय�� �र्नु �हिल��� �निवार्य �वश्यता हुन पु���� � । हाम्र� �स्त� न्य�न �यस्तर भए�� यातायात तथा विद्युत सा�ालल� न��ए�ा �्रामिण वस्त� ��लिभि�न �नला�न र पत्रपत्रि�ा�� पहुँ�भन्दा बाहिर�ा समुदाय�ा ला�ि र�डिय� न� सब�भन्दा सश�्त र प्रभाव�ार� सा�ारमाध्यम ह� ।

Radios Nacionales

Radio Kantipur
Online radio

Radio Kantipur

The station is popular for its' prompt news service and varieties of entertaining programs with special focus on music, lifestyle and leisure. The expertise in identifying the audience's preferences, combined with outstanding on-air personalities, has helped, kantipur FM 96.1, maintain a loyal listening audience.

Radio-Fórmula

Synergyfm 91.6MHz
Online radio

Synergyfm 91.6MHz

Synergy Fm, the first and foremost radio station in the town is the other name for information, music & entertainment in Chitwan and the adjoining areas. 11 November 2001 (26th kartik 2058), the very day of the inception of the FM Station was the day every listener would love to cheris

Radio-Fórmula

Solu FM
Online radio

Solu FM

In the mountainous and hilly part of Nepal the district of Solukhumbu is situated. The district is highly famed by tourism as Mt. Everest, the worldâ??s highest mountain, is located here. The district has yet not been connected by road but around half a dozen domestic airlines have been providing regular flight service daily from Kathmandu to Lukla and Phaplu. That is, when the weather permits it.

Radios Nacionales

Radio Andhikhola
Online radio

Radio Andhikhola

�ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड सह�ार� म�ल्य मान्यता र सिद्धान्त �नुसार स�्�ालन हुन� �र� सह�ार� ऐन २०४८ �न्र्त�त स्थापित स�्�ार सह�ार� स�स्था ह� । यस�� �प�ारि� समुद्द्या�न २०६४ साल म�सिर ६ �त� भ� यस �न्र्त�त र�डिय� �ँध���ला १०५.४ म��ाहर्� स�्�ालन भ� �ए�� � । राष्�्रम� शि�्षा र ��तना�� ह�सियतल� विशिष्� प्रतिष्ठा �र्�न �र्न सफल स्या�्�ाबास�हरु�� र �िल्लामा स��ार �्ष�त्रमा �ार्य �र्न� �ुन� पनि �ल��्�्र�नि� मिडिया स्थापित नभए�� �वस्थामा स्या�्�ा�� मध्यवर्त� �्ष�त्र वालि� न�रपालि�ा र यस�� स�र�फ�र�मा बस्न� विभिन्न बर्�, धर्म, समुदाय, �ात�ाति र �स्थासँ� सम्बद्ध ब्य�्तिहरु�� सामुहि� �र्थि� ल�ान� र प्रयासमा �ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड�� �न्म भए�� ह� ।

Radios Nacionales

Radio Annapurna
Online radio

Radio Annapurna

Welcome to Radio Annapurna FM 93.4 MHz. The radio Broadcasts from the beautiful place of the world : POKHARA Pokhara is the beautiful place here in Nepal with plenty of splendid Himalayas, Lakes, Caves etc. The Annapurna himalayan range & The Annapurna trekking route are the most famous & must visited adventure by the tourist of every corner from the world. And Radio Annapurna 93.4 MHz broadcasts here 19 hours daily 05 am till midnight, reaching 3 million people in the western region of Nepal.

Radios Nacionales

Times FM
Online radio

Times FM

TIMES FM 90.6 MHz is one of the leading FM station in Kathmandu Valley operated by Valley FM Pvt. Ltd. located at Chabahil Ganesthan, Kathmandu at the Height of 1368 meter which is comparatively higher than other stations. TIMES FM 90.6 MHz is inclined towards the variety and diversified FM program production. It generally produces the program which is currently in demand by the FM listeners through the wide concept of programming. TIMES FM 90.6 MHz posses the resources and all the credentials to respond to its listeners need.

Radios Temáticas

Radio Prakriti
Online radio

Radio Prakriti

न�पाल प्रा��ति� श्र�त�� �पार भण्डार भए�� द�श ह� । प्र��ति�� द�न�� रुपमा न�पाल�� मध्यपश्�िमा�्�ल वि�ास �्ष�त्र प्रा��ति� श्र�त �ल , ���ल र �मिन�� �पार भण्डार भए�� �्ष�त्र ह� । तर यस �्ष�त्र�� प्रा��ति श्र�त�� समु�ित र दि�� व्यवस्थापन तथा �पय�� हुन नस�्दा प्र��ति�� द�न प्रा��ति� श्र�त त्यस� ��र ��रह��� � भन� यस �्ष�त्र�ा �नताहरु सद�व �भाव� �भावमा पिल्स�नु परिरह��� � ।प्रा��ति� श्र�त�� भण्डार यस �्ष�त्र�� व�हत्तर स�भावनाहरु ह� भन� �रिव� , सामा�ि� विभ�द, �ुर�त�, वि�ासमा �समानता र श��्षि� प�य���पन �दि यस �्ष�त्र�ा �ुन�तिहरु ह्ुन् । वि�तमा भए�ा ठ�ला ठ�ला रा�निति� परिवर्तनमा यस �्ष�त्र�ा �नताल� स��ालन �र��ा रा�निति तथा सामा�ि� �न्द�लनमा ठ�ल� य��दान रह��� �

Radios Nacionales

Usamos cookies para que la web funcione, personalizar contenido, analizar trafico, mostrar anuncios personalizados y para integrar redes sociales. Compartimos información con nuestros partners de analítica, publicidad y redes sociales para el registro. Si pulsas “Aceptar” o continuas navegando, aceptas su uso.


Más Información