Todas las radios online de Nepal

Radio Paradeshi
Radio online

Radio Paradeshi

परदà¥?शमा रहनु भएà¤?ा सम्पà¥?र्ण नà¥?पालà¥?हरुप्रति समर्पित एà¤?मात्र नà¥?पालà¥? à¤?नलाà¤?न रà¥?डियà¥? â??रà¥?डियà¥? परदà¥?शà¥?â? à¤?हाँ तपाà¤?हरुलà¥? २४सà¥? à¤?ण्à¤?ा नà¥?पालà¥? à¤?à¥?तसà¤?à¤?à¥?तहरुमात्र सुन्नसà¤?्नुहुनà¥?à¤? ।

Clásica y BSO

Radio Jaljala
Radio online

Radio Jaljala

वर्तमान दुनियाल� स��नाला� �्�ान र श�्ति�� श्र�त�ा रुपमा स्व��ार �र��� � । य� �वस्थामा समुदायल� �फ्न� �न्नत� र �धि�ार स�र�्षण�ा ला�ि स��ना तथा सा�ारर माध्यम�� �पय�� �र्नु �हिल��� �निवार्य �वश्यता हुन पु���� � । हाम्र� �स्त� न्य�न �यस्तर भए�� यातायात तथा विद्युत सा�ालल� न��ए�ा �्रामिण वस्त� ��लिभि�न �नला�न र पत्रपत्रि�ा�� पहुँ�भन्दा बाहिर�ा समुदाय�ा ला�ि र�डिय� न� सब�भन्दा सश�्त र प्रभाव�ार� सा�ारमाध्यम ह� ।

Radios Nacionales

Solu FM
Radio online

Solu FM

In the mountainous and hilly part of Nepal the district of Solukhumbu is situated. The district is highly famed by tourism as Mt. Everest, the worldâ??s highest mountain, is located here. The district has yet not been connected by road but around half a dozen domestic airlines have been providing regular flight service daily from Kathmandu to Lukla and Phaplu. That is, when the weather permits it.

Radios Nacionales

RadioSagar
Radio online

RadioSagar

RadioSagar is truly Nepali online radio. Its a completely noncommercial online radio. Main goal of RadioSagar is to connect Nepalese people with Nepali music, literature, culture etc wherever we are....

Radios Nacionales

Kalinchowk fm
Radio online

Kalinchowk fm

शिरमा ��रिश��र हिमाल, �ा�मा तामा��श� नद� र भिम�श्वर मन्दिर तथा �ालि�्��� मन्दिर�ा साथमा �स��्य प्रा��ति� सम्पदा विभिन्न दलित, �दिवासि �न�ातिहरु �स्त� विश्व�र्मा, न�पाल�, �र्म�ार, थामि, �िर�ल, तामा�, श�र्पा र �ुरु�हरु�� बासस्थान भए�� द�ल�ा �िल्ला रा�धानि �ाठमाड� बा� १३३ �ि.मि. �त्तर प�र्वमा पर्द� । ए� न�रपालि�ा र ५१ �ाविस रह��� य� �िल्ला�� भ���लि� द�ष्�िबा� स्व�्� हावापानि पा�न� प्राय �र्म� नहुन� भए�ाल� र �िस� हावापानिल� �र्दा पर्य���य स्थल�� प्रवर्धन�� �र्नु पनि �वश्य� � । त्यस�ारण पनि द�ल�ा �िल्लामा एफएम�� स्थापना र स��्�ालनला� �वश्य� मानिय� । २०६४ साल �ात्ति� २१ �त�बा� प्रसारण सुरु भए�� �ालि�्��� एफएम २०७० �ात्ति� २१ �त�बा� ��ठ� बर्ष पुरा �र� सात� बर्षमा पा�ला ���्न सफल भए�� � ।

Radios Nacionales

Radio Annapurna
Radio online

Radio Annapurna

Welcome to Radio Annapurna FM 93.4 MHz. The radio Broadcasts from the beautiful place of the world : POKHARA Pokhara is the beautiful place here in Nepal with plenty of splendid Himalayas, Lakes, Caves etc. The Annapurna himalayan range & The Annapurna trekking route are the most famous & must visited adventure by the tourist of every corner from the world. And Radio Annapurna 93.4 MHz broadcasts here 19 hours daily 05 am till midnight, reaching 3 million people in the western region of Nepal.

Radios Nacionales

Gurkha FM
Radio online

Gurkha FM

Gorkha FM 93 Mhz. aims to be a powerful mass communication media to spread the information on social reality without distortions. It works as mirror of society towards building prosperous Nepal by motivating the people to utilize their capital, technical skills and know-how. Moreover this FM is creating a meeting point for consumers and producers to establish friendly relationship and professional unity.Gorkha FM 93 Mhz. has aimed its program at building the cultural and democratic fabric of Nepal. It facilitates environment for inclusive good governance, transparency and corruption free society. Thus, Gorkha FM 93 Mhz. upholds the belief that today's Nepal should not merely be new but also sound and prosperous. Gorkha FM 93 Mhz. has carried the slogan "Owness, Own identity. Prosperous Nepal, Our Campaign." It is planning to expand the FMs' network in various parts of the country, Pokhara, Dharan, Deamak, Rupendehi, Chitwan etc. According this purpose in Pokhara Gorkhali Radio 106 Mhz. is running from Chaitra 2067 BS. Gorkha group is preparing to establish Gorkha TV near future and weekly newspaper "The Gorkhas weekly" is publishing from Pus 10, 2068 BS, which will convert as daily newspaper as soon as possible.

Radios Locales

Kalika FM
Radio online

Kalika FM

Kalika FM 95.2 would like to introduce itself as one of the most effective media to cater more than 6 million people in Mid Nepal. Our State-of-the-Art Broadcast Station in Bharatpur, Chitwan covers more than 24 districts, which includes Chitwan, Parsa, Rautahat, Sarlahi, Bara, Makawanpur, Nawalparasi, Tanahun, Lamjung, Gorkha, Dhading, Rupendehi, Kapilbastu, Palpa, Arghakhanchi, Gulmi, Kaski, Syanja, Baglung, Nuwakot, Dhanusha, Mahottari, Dang, Manang etc. Our voice is heard and very much liked in different regions of Mid Nepal where no other commercial radios media can reach.

Radio-Fórmula

Radio Andhikhola
Radio online

Radio Andhikhola

�ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड सह�ार� म�ल्य मान्यता र सिद्धान्त �नुसार स�्�ालन हुन� �र� सह�ार� ऐन २०४८ �न्र्त�त स्थापित स�्�ार सह�ार� स�स्था ह� । यस�� �प�ारि� समुद्द्या�न २०६४ साल म�सिर ६ �त� भ� यस �न्र्त�त र�डिय� �ँध���ला १०५.४ म��ाहर्� स�्�ालन भ� �ए�� � । राष्�्रम� शि�्षा र ��तना�� ह�सियतल� विशिष्� प्रतिष्ठा �र्�न �र्न सफल स्या�्�ाबास�हरु�� र �िल्लामा स��ार �्ष�त्रमा �ार्य �र्न� �ुन� पनि �ल��्�्र�नि� मिडिया स्थापित नभए�� �वस्थामा स्या�्�ा�� मध्यवर्त� �्ष�त्र वालि� न�रपालि�ा र यस�� स�र�फ�र�मा बस्न� विभिन्न बर्�, धर्म, समुदाय, �ात�ाति र �स्थासँ� सम्बद्ध ब्य�्तिहरु�� सामुहि� �र्थि� ल�ान� र प्रयासमा �ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड�� �न्म भए�� ह� ।

Radios Nacionales

Radio Suseli
Radio online

Radio Suseli

adio suseli is one and only one effective radio station on air in Eastern Nepal.The station is owned by Ekata media pvt ltd . Ekata media Pvt Ltd is a privately initiated people oriented organization of the different professional

Radios Nacionales

Usamos cookies para que la web funcione, personalizar contenido, analizar trafico, mostrar anuncios personalizados y para integrar redes sociales. Compartimos información con nuestros partners de analítica, publicidad y redes sociales para el registro. Si pulsas “Aceptar” o continuas navegando, aceptas su uso.


Más Información