VOV - EVA la?m me?

VOV - EVA la?m me?

Tr? em b? s?t xu?t huy?t- L?u ý ngày nguy hi?m d? di?n bi?n n?ng

 S? ca m?c s?t xu?t huy?t ? các t?nh phía Nam g?p 3 l?n so v?i cùng k? n?m ngoái. Bác s? c?nh báo th?i ?i?m b?nh...

Add to ... 

M? suy giáp khi mang thai, con sinh ra d? b? ?nh h??ng th?n kinh

 Có kho?ng 3-4% ph? n? khi mang thai b? r?i lo?n ch?c n?ng tuy?n giáp. Trong ?ó, b?nh lý c?n quan tâm là suy...

Add to ... 

C?t dây r?n ch?m l?i ích gì cho bé?

 C?t dây r?n ch?m ?ang tr? thành m?t xu th? trong s?n khoa do nh?ng l?i ích mà ng??i ta ngh? nó có th? ?em l?i....

Add to ... 

Phát hi?n s?m d? t?t ti?t ni?u, sinh d?c ? tr? em

 D? t?t ???ng ti?t ni?u sinh d?c ??ng hàng ??u trong các d? t?t b?m sinh ? tr? em. T?i khoa Ph?u thu?t nhi và...

Add to ... 

L?u ý s? d?ng ?i?u hòa v?i nhà có tr? nh?

 ?i?u hòa không khí giúp tr? gi?m ?m ?au khi th?i ti?t n?ng nóng, nh?ng ?ây c?ng có th? là tác nhân gây b?nh ??c...

Add to ... 

M? nhi?m HIV có nên sinh con?

 Lây nhi?m HIV t? ng??i yêu, t? ch?ng tr??c, m?i ng??i ph? n? m?t hoàn c?nh nh?ng ??u có ??c m?: sinh ra m?t em...

Add to ... 

S? theo dõi s?c kh?e bà m? và tr? em s? thay th? s? y b? và các lo?i phi?u tiêm ch?ng

 B?t ??u ???c s? d?ng t?i 1 ??a ph??ng vào n?m 1998, ??n nay S? theo dõi s?c kh?e bà m? và tr? em ?ã l?u hành ?...

Add to ... 

Lá th? g?i con làm d?y sóng c?ng ??ng m?ng c?a ông b? nghìn like

 "Cu?c s?ng là m?t hành trình, ? ?ó lý t??ng s?ng là ng?n h?i ??ng d?n d?t cha con ta, giúp ta tránh l?m ???ng...

Add to ... 

Nh?ng sai l?m khi r?a m?i cho bé

B?n ?ã bao gi? r?a m?i cho con mình khi bé b? viêm m?i? Li?u cách b?n làm có ?úng? B?n có bi?t n?u r?a m?i không ?úng...

Add to ... 

Bác s? h??ng d?n s? c?u cho tr? khi b? chó c?n

 T? ??u n?m ??n nay, B?nh vi?n Vi?t ??c ?ã c?p c?u h?n ch?c tr??ng h?p tr? em b? chó c?n. Th?c s? BS ?? Th? Ng?c...

Add to ... 

Nh?ng ?i?u cha m? c?n bi?t khi ph?c h?i ch?c n?ng cho tr? sau viêm màng não

  Ph?c h?i ch?c n?ng cho tr? sau viêm màng não là ch?ng ?ua ???ng dài mà ? ?ó ai là ng??i nh?n n?i, ch?u...

Add to ... 

Thu?n t? nhiên hay nuôi con theo cách c?c ?oan?

 Th?n thánh hóa s?a m?, không cho tr? tiêm v?c xin, c? tuy?t kháng sinh khi con b? b?nh…?ó là cách nuôi con c?a...

Add to ... 

K? tích m? m?c b?nh tim b?m sinh ph?c t?p sinh con kh?e m?nh

 M?t ph? n? m?c b?nh tim b?m sinh ph?c t?p ?ã sinh m?t bé trai kh?e m?nh t?i B?nh vi?n E Trung ??ng. Câu chuy?n...

Add to ... 

Nh?ng l?u ý khi m? b?u theo dõi thai già tháng

"Có bà b?u ? tu?n th? 40 s?t ru?t ??n m?c ngày vào vi?n m?y l?n ch? ?? h?i em s?p sinh ch?a..."- BS Nguy?n Thanh Hoa,...

Add to ... 

Ý ngh?a c?a các m?c khám thai 12, 22, 32 tu?n

T?i sao bác s? th??ng khuyên bà b?u không nên b? qua các m?c khám thai vào 12, 22, 32 tu?n thai? Nh?ng ph??ng pháp...

Add to ... 

U b?ch huy?t ? tr? em có nguyên nhân t? quá trình mang thai

Các bác s? c?a B?nh vi?n Nhi TW v?a ph?u thu?t c?t b? thành công kh?i u b?ch huy?t n?ng 2kg cho m?t em bé 20 tháng...

Add to ... 

Khi con có nh?ng tri?u ch?ng này cha m? c?n ngh? ??n d? ?ng th?c ?n

D? ?ng th?c ?n bi?u hi?n không ??n thu?n ch? là nh?ng ban ?? trên da. BS Th?c Thanh Huy?n, Khoa Mi?n d?ch – d? ?ng –...

Add to ... 

Phát hi?n s?m ?? không b? l? th?i ?i?m vàng can thi?p cho tr? t? k?

C? 100 tr? sinh ra thì có 1 tr? b? m?c ch?ng t? k?. Tr??c ?ây ng??i ta ngh? ?ây là m?t ch?ng b?nh khó ch?a, nh?ng...

Add to ... 

Ngày càng nhi?u ph? n? Vi?t Nam sinh m?

G?n 1/3 ph? n? Vi?t Nam sinh m?, có nh?ng t?nh thành con s? này lên ??n 50%. Th??ng xuyên ???c b?nh nhân ?? ngh? sinh...

Add to ... 

H??ng d?n cách t?y giun sán ??nh k?

Sau s? vi?c h?n hai tr?m cháu bé ? huy?n Thu?n Thành, t?nh B?c Ninh xét nghi?m d??ng tính v?i huy?t thanh sán l?n,...

Add to ...